عادتهای بد را در سال جدید ترک کنیم برخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب جایگزین کرد و برخی را بهتر است نگه داریم  همه عادت ها مثل هم نیستند. برخی را باید ترک کرد، برخی را باید با عادت های خوب یا خوب تر جایگزین کرد و برخی را