کمیته ملی المپیک کمیته ملی المپیک
آشنایی با تاریخچه بازی های المپیک بازیهای المپیک در ابتدا یک جشن مذهبی بود که برای ادای احترام به زئوس (پادشاه خدایان یونان) در صحن مربوط به او برگزار می‌شد.
المپیک ۲۰۱۶ ریو المپیک ۲۰۱۶ به میزبانی ریو دوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد که بر این اساس برنامه کامل مسابقات المپیک ۲۰۱۶ از سوی کمیته برگزاری اعلام شد. المپیک ۲۰۱۶ به میزبانی ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد