پیرلو در جام کنفدراسیون ها توانست با ایتالیا به مقام سوم برسد. منبع : سیمرغ بازنشر: ابرتازه ها