ادعیه ای برای گشایش کار دعای گشایش کار ، گشایش کار ، دعایی برای گشایش در کارهای روزمره ، دعای رفع گرفتاری