روشهای طبیعی برجسته کردن گونه ها جراحی زیبایی گونه, زیبایی صورت, زیبایی گونه گونه هایی برجسته و پر یکی از اصول اولیه زیبایی صورت است که برای داشتن آن نیازی به انجام عمل های پر هزینه و دردناک ندارید. در این مطلب از ابرتازه ها روشهای طبیعی برجسته کردن گونه ها را بیان می نماییم.