اتفاقاتی که می تواند نظم متزلزل کنونی را در چشم بر هم زدنی بر هم بریزد ۲۰۱۲ سال جنگ است یا صلح؟جهان در این سال برخلاف ۲۰۱۱ آرامش را به چشم خواهد دید یا باز قربانی ناآرامی های سیاسی خواهد شد؟ فارین پالیسی در نوشتاریاز ریسک هایی نام برده است که جهان در سال جاری