هکرهای موسوم به ناشناس Anonymous در اعتراض به تصویب اصلاحیه روی لایحه امنیت سایبر CISPA ، فردا دوشنبه ۲۲ آوریل ۲۰۱۳ را روز خاموشی اینترنت در امریکا اعلام کردند. هکرهای ناشناس از همگان خواستندروز ۲۲ آویل ساعت ۶ صبح به وقت گرینویچ  GMT وب سایتهای خود را خاموش کنند. اعتراض ۲۴ ساعت طول خواهد کشید