زمان برگزاری جشن سده ۱۰ بهمن؛ جشن سده ، آئین های جشن سده جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی است که در ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود فردوسی جشن سده را به زمان  پادشاهی هوشنگ نسبت می دهد و ابوریحان بیرونی به فریدون. اما رسمی شدن جشن سده به زمان اردشیر بابکان مقرر می