دهم تیرماه روز صنعت و معدن روز صنعت و معدن ، ۱۰ تیر روز صنعت و معدن