روز جهانی کوهستان ؛ ۲۰ آذر ۲۰ آذر روز جهانی کوهستان ، تاریخچه نامگذاری روز جهانی کوهستان ۲۰ آذر روز جهانی کوهستان سرچشمۀ همۀ رودهای بزرگ، و منشا نیمی از آب های شیرین جهان، کوهستان است. کوه ها، زیستگاه گونه های بی شمار گیاهی و جانوری، خاستگاه بخش مهمی از تنوع زیستی و پناهگاه بسیاری