روز جهانی معلولین ؛ ۱۲ آذر ۱۲ آذر روز جهانی معلولین ، ۳ دسامبر روز جهانی معلولین روز جهانی معلولین معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی