13 آبان 13 آبان
روز دانش آموز ؛ ۱۳ آبان ۱۳ آبان روز دانش آموز ، وقایع ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ در ۱۳ آبان سال۱۳۵۷، ۵۶ نفر از دانش آموزان به شهادت رسیدند سیزده آبان که در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم شاه و حامیان آن به ویژه استکبار جهانی ریشه دارد، نشانه
روز ملّی مبارزه با استکبار ؛ ۱۳ آبان ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار ، ۱۳ آبان روز دانش آموز ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را