روز بیمه ؛ ۱۳ آذر ۱۳ آذر روز بیمه ، پیشینه بیمه در جهان بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است واژه بیمه، در لغت به اطمینان، ضمانت، حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده و در اصطلاح، ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته