۱۳ تیر مصادف با تیر روز جشن تیرگان ، آئین های جشن تیرگان