روز نیروی انتظامی ؛ ۱۳ مهر روز نیروی انتظامی ، ۱۳ مهر روز نیروی انتظامی تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است. روز نیروی انتظامی ۱۳ مهر به عنوان