روز جهاد کشاورزی سالروز تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ، ۱۴ دی روز جهاد کشاورزی بخش کشاورزی تامین کننده مهم ترین نیاز جامعه به شمار می رود امنیت و استقلال غذایی برای هر کشوری مقدم بر دیگر استقلال ها از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است چرا که اگر کشوری نتواند غذای خود را خودش تولید