تعرض وحشتناک به دختر ۱۴ ساله در مسیر مدرسه تعرض وحشتناک به دختر ۱۴ ساله در مسیر مدرسه با تهدید چاقو و زور، که این تعرض وحشتناک به دختر نوجوان ۱۴ ساله آسیب هایی رساند اسم فرد جنایتکار آقای “متیو گیل ” است.