روز جهانی دیابت ؛ ۱۴ نوامبر ۱۴ نوامبر روز جهانی دیابت ، پیشگیری از دیابت نماد دایره آبی دیابت، نشان اتحاد جهانی برای مبارزه علیه دیابت است دیابت یک عارضه ناشى از اختلال در تولید و یا عملکرد انسولین در بدن است. انسولین هورمون یا ماده‌اى است که در لوزالمعده (پانکراس) تولید مى‌شود و سلول‌ها