روز جهانی سرطان ۴ فوریه روز جهانی سرطان ، ۱۵ بهمن روز جهانی سرطان روز جهانی سرطان همه ساله در چهارم فوریه برگزار می شود سرطان یکی از بیماریهای شایع در جهان است که میتواند منجر به مرگ شود. کشورهایی که درآمد کم یا متوسط دارند قطعا تلفات بیشتری در این زمینه خواهند داد چرا