۱۶ آذر روز دانشجو روز دانشجو ، اطلاعاتی در مورد ۱۶ آذر روز دانشجو