روز جهانی هواپیمایی ؛ ۱۶ آذر ۷ دسامبر روز جهانی هواپیمایی ، ۱۶ آذر روز جهانی هواپیمایی هفتم دسامبر روز جهانی هواپیمایی نامگذاری شده است ایکائو یا سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری، یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است. مأموریت ایکائو هماهنگ‌سازی استانداردهای بین‌المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان است. نامگذاری روز جهانی