روز جهانی غذا ؛ ۲۴ مهر ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا ، ۲۴ مهر روز جهانی غذا هدف اساسی سازمان فائو ، زدودن فقر و گرسنگی در همه جهان است. جهت گیری و اولویت های این سازمان، ثمره بیش از شصت سال مطالعه و تجربه است. از آنجا که فقر و گرسنگی با یکدیگر در