روز جهانی پرتونگاری ؛ ۸ نوامبر ۸ نوامبر روز رادیولوژی ، ۸ نوامبر روز جهانی پرتونگاری هفدهم آبان، روز جهانی رادیولوژی پرتوشناسی یا رادیولوژی و گاهی تصویربرداری تشخیصی نام یک رشته از تخصصهای پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک