۱۷ شهریور روز جهانی سوادآموزی روز جهانی سوادآموزی ، ۸ سپتامبر روز جهانی سواد آموزی گرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی دگرگون شده است و فردی برای آن که با سواد تلقی شود لاجرم باید مهارتهای دیگری مانند کار با رایانه و آشنایی با یک زبان خارجی را در چنته داشته باشد اما هنوز با