روز جهانی مبارزه با فساد ؛ ۱۸ آذر ۶ دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد ، ۱۸ آذر روز جهانی مبازه با فساد ۹ دسامبر، از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد. فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند، فسادی که