۲۷ آبان روز جهانی (بمار) بیماری مزمن انسداد ریه  ۱۸ نوامبر روز جهانی بیماری مزمن انسدادی ریه ، علائم بیماری مزمن انسداد ریوی