۲۸ مرداد روز جهانی عکاسی روز جهانی عکاسی ، ۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی