روز جهانی مرد ؛ ۱۹ نوامبر ۱۹ نوامبر روز جهانی مرد ، ۲۸ آبان روز جهانی مردان روز ۱۹ نوامبر هر سال بعنوان روز جهانی مردان شناخته می شود. این روز به روایتی از سال ۱۹۹۲ به ابتکار پرفسور توماس آستر نامگذاری شده است و از سال ۱۹۹۹ به شکل فراگیرتر در آمد و هر