۲ تیر روز جهانی زنان بیوه ۲۳ ژوئن روز جهانی زنان بیوه ، مشکلات زنان بیوه