۳۰ شهریور روز جهانی صلح روز جهانی صلح ، ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح