جشن پیروزی کاوه و فریدون ؛ ۲۱ مهر ۲۱ مهر جشن پیروزی کاوه و فریدون ، داستان پیروزی کاوه و فریدون بر ضحاک ۲۱ مهرماه سالروز پیروزی کاوه آهنگر و فریدون دلیر بر ضحاک ماردوش و بر تخت نشستن فریدون در تقویم زرتشتیان می باشد. فارغ از اینکه چقدر نسبت این واقعه باستانی با تاریخ