روز جهانی لکنت زبان ؛ ۲۲ اکتبر ۲۲ اکتبر روز جهانی لکنت زبان ، علل لکنت زبان سی ام مهرماه برابر با بیست و دوم اکتبر، از سال ۱۹۹۸ به عنوان روز جهانی توجه به لکنت زبان نامگذاری شده است. هدف از این نامگذاری، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ناروانی گفتار است. میلیون ها نفر