۱۳ آگوست روز جهانی چپ دست ها روز جهانی چپ دستها ، ۲۲ مرداد روز جهانی چپ دست ها