روز تقریب π (پی) ۲۲ ژوئیه روز تقریب پی ، روز تقریب π (پی) ریاضیدانان هر سال در ۲۲ ژوئیه روز تقریب  π (پی) را گرامی می دارند روز پی و روز تقریب پی، دو روز از سال هستند که برای ثابت ریاضی π (پی) جشن گرفته می‌شوند. روز تقریب پی ۲۲ ژوئیه است. این