۲۴ آبان ؛ روز کتاب و کتاب خوانی هفته کتاب ، ۲۴ آبان روز کتاب