24 مهر 24 مهر
روز پیوند اولیا و مربیان ؛ ۲۴ مهر ۲۴ مهر روز پیوند اولیا و مربیان ، تاریخچه انجمن اولیا و مربیان انجمن اولیا و مربیان، هیأت منتخبی از پدران و مادران دانش آموزان، به همراه مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در راه پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان تشکیل می
روز جهانی غذا ؛ ۲۴ مهر ۱۶ اکتبر روز جهانی غذا ، ۲۴ مهر روز جهانی غذا هدف اساسی سازمان فائو ، زدودن فقر و گرسنگی در همه جهان است. جهت گیری و اولویت های این سازمان، ثمره بیش از شصت سال مطالعه و تجربه است. از آنجا که فقر و گرسنگی با یکدیگر در