روز جهانی مدارا ؛ ۱۶ نوامبر ۱۶ نوامبر روز جهانی مدارا ، مدارا چیست مدارا از اصول بنیادین زندگی اجتماعی است مدارا به معنای پذیرش این واقعیت است که همه انسانها، با تمامی اختلافات ظاهری، موقعیتی، زبانی، رفتاری و ارزشی، حق آن را دارند که در صلح زندگی کنند و همانطور که هستند، باشند. به