روز پژوهش ؛ ۲۵ آذر ۲۵ آذر روز پژوهش ، هفته پژوهش قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، اساسی ترین نیاز برای دست یابی به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقلال واقعی است. تأکید بر پژوهش و تشویق پژوهش گران و دانشمندان به فعالیت های