۲۵ اسفند سالروز بمباران حلبچه ۲۵ اسفند ، حلبچه ، بمباران شیمیایی حلبچه – پیشانی ات طعمه خاک ها شده است. ای رنج مجسّم! برخیز! – فراوانی تاول هایت شناسنامه بهاران در زنجیر است. خزان در رگ هایت می دود. – زلف هایت رهاست در خاکستر، دور خودت می چرخی و «حلبچه» دور سرت به