روز مبارزه با فقر ؛ ۱۷ اکتبر ۱۷ اکتبر روز ریشه کنی فقر ، ۲۵ مهر ماه روز ریشه کنی فقر • فقر قصه بلند غصه ها فقر ، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و