روز جهانی محو خشونت علیه زنان ؛ ۲۵ نوامبر ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ، خواهران میرابل آثار خشونت فیزیکی معمولاً قابل مشاهده است اما در مقابل، خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحملشان بسیار دشوار است. مانند دروغ گفتن، نفقه ندادن، به خواسته‌های زن بی‌توجه