روز خودکفایی گندم در ایران ؛ ۲۶ آبان ۲۶ آبان روز خودکفایی گندم در ایران ، تاریخچه کشت گندم ارقام مختلف گندم از نظر درصد پروتئین و ارزش غذایی با هم تفاوت دارند و کیفیت هیچ یک با دیگری یکسان نیست. علت این تفاوت این است که در مواردی تعداد کروموزوم های گندم ها با