روز حمل و نقل ؛ ۲۶ آذر ۲۶ آذر روز حمل و نقل ، علت نامگذاری روز حمل و نقل بخش حمل و نقل ،نیروی محرکه توسعه است در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در