روز تربیت بدنی و ورزش ؛ ۲۶ مهر ۲۶ مهر ماه روز تربیت بدنی و ورزش ، آثار روانی ورزش هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و