۵ شهریور روز داروسازی روز بزرگداشت زکریای رازی ، ۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی روز بزرگداشت زکریای رازی ،روز داروسازی نامگذاری شده است پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی است. به پاس زحمات و کشفیات این حکیم و شیمیدان بزرگ ایرانی در عرصه داروسازی، روز بزرگداشت وی، روز داروسازی نام نهاده شده است.