تصاویری از تمرین زنده ماندن با خوردن خون مار کبری و کندن سر مرغ زنده با دهان در استان “چون بوری” تایلند را مشاهده می کنید. اینجا در جنگلهای تایلند ۱۳ هزار سرباز از ۷ کشور تمرین زنده ماندن می کنند. کندن سر مرغ با دهان، خوردن خون مار کبری، گرفتن عقرب زنده و خوردن