علت رعایت نکردن شیوه صحیح پشت میز نشستن علت رعایت نکردن شیوه صحیح پشت میز نشستن چیست؟بروز درد به این معناست که این قسمت از بدن به دلیل رفتار نادرست خودمان نسبت به بدنمان، به مدت طولانی زیر فشار بوده است، روشن است اگر علت آن را پیدا کرده و رفتار اشتباه خود را نسبت