وقتی سریع ترین ماشین پلیس های دنیا به تعقیب جنایتکاران می روند دیگر راه فرار برای آنها نیست. وجود این ماشین های پر سرعت در جاده ها، برای قانون شکنان یک کابوس به شمار می رود. اتومبیل هایی که سرعت آنها بیش از ۲۵۰ کیلومتر در ساعت است و به ماموریت های مهم تعقیب و گریز